Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Główny księgowy  
E-mail
centrum@ckzamek.torun.pl  
Telefon
56 621 08 89  
Fax
 
Data składania
2018-06-15  
Data wygaśnięcia
2018-06-16  
Tagi
 
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE  
Powiat
Toruń  
Gmina
Toruń
Miasto
Toruń  
Ulica
ul. Przedzamcze  
Numer budynku
3  

1. Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę, ½ etatu w samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu.

2. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Finanse i rachunkowość),
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,
 • zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansówpublicznych oraz płac budżetowych jednostek samorządowych,
 • wiedza z zakresu realizacji projektów z środków UE i innych funduszy zewnętrznych,
 • znajomość przepisów i zasad naliczania płac i innych składników, ubezpieczeńspołecznych, podatków,
 • umiejętność sporządzania  danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych doZUS oraz znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych (mile widziana znajomość VULCAN oraz programu PŁATNIK),
 • umiejętność sporządzania sprawozdań statystycznych,inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.


3. Podstawowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,
 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT, CIT
 • dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach
 • opracowywanie projektów planów finansowych oraz sprawozdań finansowych,rozliczanie inwentaryzacji
 • przestrzeganie terminowości rozliczeń należności, zobowiązań oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki budżetowej,
 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list innych wypłat na rzec pracowników
 • terminowe zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz dokonywanie potrąceń na rzecz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • potrącenie, przekazywanie i rozliczanie podatku od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w jednostce oraz innych wypłat zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 • rozliczanie umów cywilno – prawnych,


4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
 • umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
 • przestępstwo skarbowe,   
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”


5. Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta
Pracy- Główny Księgowy” w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. do godziny
15:00 w siedzibie instytucji, bądź listownie (decyduje data wpływu do Instytucji)
na adres:
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, ul. Przedzamcze 3, 87-100 Toruń.
Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00-15:00
z wyjątkiem środy.

6. Inne informacje:

 • kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej
 • nadesłanych ofert nie zwracamy
 • zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 621 08 89
 • wyniki naboru zostaną podane do wiadomości poprzez wywieszenie ich wsiedzibie instytucji

Załączniki

  OFERTA PRACY CKZK-G...KSIĘGOWY.jpg 350,1 KB (jpg) szczegóły pobierz
  OFERTA PRACY CKZK-G...IĘGOWY 2.jpg 361,43 KB (jpg) szczegóły pobierz
  OFERTA PRACY CKZK-G...IĘGOWY 3.jpg 278,54 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się